Yeni Tıp Dergisi / 30-06-2009 Cilt: 26 Sayı: 2

Olgu sunumu

 

Orta Konkan?n ?ntraosseöz Hemanjiomu

 

Bahri KEY?K 1, Bahar YANIK 1, Zeynep Mara? ÖZDEM?R 1, I??k CONKBAYIR 1, Birnur Semiz ÖZKANLI 1, Baki HEK?MO?LU 1

 

1 Y?ld?r?m Bayezit E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi Radyoloji Bölümü, ANKARA

 

 


ÖZET

Nazal konkan?n intraosseöz hemanjiomu nadir bir tümör-dür. Küçük boyutlu intraosseöz hemanjiomlar rutin koro-nal bilgisayarl? tomografi incelemesi s?ras?nda gözden kaçabilir. Paranazal sinüs bilgisayarl? tomografi incele-melerinde konkalara ait yumu?ak doku ve mukozal yap?-lar kadar kemik yap?lar da dikkatle incelenmelidir. Bildi-?imiz kadar?yla literatürde daha önce s?n?rl? say?da mukoza ve submukozadan kaynaklanan konka hemanji-yomu olgusu sunulmu?tur. Bu makalede orta konkada intraosseöz hemanjiom saptanan ve endoskopik olarak mukozas? normal olan olgunun direkt grafi ve paranazal bilgisayarl? tomografi bulgular? sunulmu?tur.

 

Anahtar Kelimeler :?ntraosseöz, hemanjiom, orta konka, bilgisayarl? tomografi

 

 

 

ABSTRACT

Intraosseous hemangioma of the middle turbinate:

A case report 

Intraosseous hemangioma of the nasal turbinate is a rare tumor. During the rutine coronal computed tomography examination, intraosseous hemangiomas of the small diameter may be overlooked. As much as soft tissues and mucosal structures related to turbinate, bone structures of turbinate should also be examined during the reporting. To the best of our knowledge, mucosal and submucosal hemangioma of the turbinate has been documented in limited number of reports, previously. A case of intraosseous hemangioma of the middle turbinate with normal endoscopic mucosal findings diagnosed with radiography and computed tomography, is reported here. 

 

Key Words : Intraosseous, hemangioma, middle turbinate, computed tomography


 

 

G?R??

 


Hemanjiomlar tüm kemik tümörlerinin %1’ini olu?-turur. ?ntraosseöz hemanjiomlar?n en s?k görüldü- ?ü kemikler vertebralar ve özellikle frontal ve parietal kemikleri içeren kalvaryumdur. Kraniyo-fasiyal kemikler nadir tutulum bölgelerindedir. Bu bölgede en s?k mandibula, zigoma ve maksillada saptanmaktad?r1. Nazal konkalar?n hemanjiomlar? ise nadirdir2. Bu makalede orta konkada intraosse- öz hemanjiom olgusunun direkt röntgen ve bilgisayarl? tomografi (BT) bulgular? sunulmu?tur.

 

OLGU

 

Elli iki ya??nda kad?n hasta hastanemize burun sol yar?s?nda bazen olu?an t?kan?kl?k ?ikayeti ile ba?-vurdu. Hastan?n hikayesinde epistaksis yoktu. Endoskopik incelemede, her iki tarafta orta kon-kalar hafif hipertrofikti ancak üzerlerindeki mukoza intaktt?. Nazofarenks, kulak ve bo?az muayene-lerinde patolojik bulgu saptanmad?. Direktsinüs röntgenogram?nda minimal konka hipertrofisi ve sol tarafta orta meatusu olu?turan hava sütunun-da hafif daralma saptand? (Resim 1). Koronal para-nazal sinüs BT’sinde sol orta konkaya ait kemik yap?da minimal spikülasyon ve ekspansiyon izlendi ancak sinüs veya mukoza invazyonu veya kemik destrüksiyonu saptanmad? (Resim 2).

 

 

Resim 1 . Direkt sinüs röntgenogram?nda solda minimal konka hipertrofisi ve orta meatusa ait hava sütununda daralma (ok) izlenmektedir

 

 

Bu bulgular nedeniyle sol orta konkaya tirbünek-tomi operasyonu gerçekle?tirildi. Histopatolojik olarak orta konkaya ait kemik yap? içerisinde hemanjiom saptand? ve mukoza intakt bulundu. Hastan?n 6 ay sonraki kontrolünde ?ikayetlerinin geçti?i ö?renildi.

 

 

 

Resim 2 . Koronal paranazal sinüs bilgisayarl? tomografi incelemesinde sol orta konkaya ait kemik yap?da sinüs invazyonu veya kemik destrüksiyonu olmaks?z?n minimal ekspansiyon ve spikülasyon (ok) görülmektedir

 

TARTI?MA

 

Literatürde bildirilen konka hemanjiomlar? mukoza veya kemikten  kaynaklanmaktad?r3-7. Literatürde konka mukozas?ndan kaynaklanan s?n?rl? say?da olgu vard?r3-5. Otopsi serilerinde intraosseöz hemanjiyom prevalans? yüksek olarak belirtilse de intraosseöz hemanjiom BT bulgular? ile birlikte sadece birer olguda alt ve orta konka lokalizasyonunda bildiril-mi?tir6,7. Bizim olgumuz orta konka lokalizasyonlu intraosseöz hemanjiyomdur ve lezyonun küçük olmas? nedeniyle endoskopik incelemede mukoza intakt izlenmi?tir.

 

Histopatolojik olarak hemanjiom yava? geli?en, primer benign bir neoplazmd?r. Kapiller, kavernöz ve venöz subtipleri vard?r. Bizim olgumuzun venöz tip hemanjiom oldu?u bilinmektedir. Etiyolojisi tam olarak aç?klanamamakla birlikte hemanjiyomlar?n geli?iminde travma, vasküler ve hormonal de?i?ik-liklerin katk?s? oldu?u öne sürülmektedir8. ?ntraos-seöz hemanjiomun vertebra ve kalvaryum gibi kemik bölgelerindeki direkt röntgenogram bulgu-lar? tipik olup ekspansil, litik, ince a?s? veya güne? ???n? olarak tariflenen santralden periferal bölgeye geni?leyerek uzanan kaba lineer uzan?mlar gös-teren lezyonlar ?eklindedir1,8. Bizim olgumuzda lezyonun yeri ve boyutu nedeniyle direkt röntge-nogramda tipik bir görünüm kaydedilmemekle birlikte konkan?n kendisi hafif hipertrofik görünüm-deydi. Nazal kemiklerde BT’de daha önce tan?m-lanan intraosseöz hemanjiomlarda spikülasyon ve sabun köpü?ü ?eklinde osteoporoz tarif edilmi?tir7. Bizim olgumuzda lezyonun küçük olmas?nedeniyle bu bulgular minimal düzeyde izlenmektedir ancak konkaya ait kemik yap?da ekspansiyon söz konu-sudur.

Sonuç olarak, konkaya ait intraosseöz hemanjiom nadir görülen bir tümördür. Lezyon büyük boyut-lara ula??p nazal kaviteyi doldurdu?unda endosko-pik ve radyolojik görüntüleme bulgular? ile tan?s? konulabilir. Lezyon küçük boyutlarda ve endos-kopik olarak mukoza intakt görünümde oldu?unda intraosseöz hemanjiomlar radyolojik görüntüleme yöntemleri ile saptanabilir ancak bizim olgumuzda oldu?u gibi tipik radyolojik görünüm özellikleri olu?mayabildi?inden spesifik tan? koymak güç olabilir. 


REFERANSLAR

 


1.   Yochum TR, Rowe LJ. Tumors and tumor-like processes. In: Yochum TR (3rded): Essentials of skeletal radiology. Baltimore: Lippincott Williams Wilkins 2005; 1237-44.

2.   Fu YS, Perzin KH. Non-epithelial tumours of the nasal cavity, paranasal sinus and nasopharynx: A clinicopathological study. Cancer 1974;33: 1275-88.

3.   Kurtaran H, Uraldi C, Ark N, Aktas D. Lobular capillary haemangiomaof the middle turbinate. Acta Otolaryngol 2006;126: 442-4.

4.   Akman K, Ayd?n E, Özen O, Özlüo?lu LN. Lobular capillary heman-gioma of the middle turbinate. Türk Otolarengoloji Ar?ivi 2007;45: 48-51.

5.   Nair LCS, Bahal MA, Bhadauria CRS. Lobular capillary hemangioma of nasal cavity. MJAFI 2008;64: 270-1.

6.   Caylakl? F, Cagici AC, Hurcan C, Bal N, Kizilkiliç O, Kiroglu F. Cavernous hemangioma of the middle turbinate: a case report. Ear Nose Throat J 2008;87: 391-3.

7.   Fahmy FF, Back G, Smith CET, Hosni A. Osseous haemangioma of inferior turbinate. J Laryngol Otol 2001;115: 417-8.

8.   Bridger MWM. Haemangioma of the nasal bones. J Laryngol Otol 1976;90: 191-200.

9.   Bise RN, Jackson IT, Fukuta K, Smit R. Nasal bone haemangiomas: rare entities treatable by craniofacial approach. Br J Plas Surg 1979;44: 206-9.

 

 

Yaz??ma adresi :

 

Dr. Bahri KEY?K

Y?ld?r?m Bayezit E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Ankara

e-mail:bkeyik@yahoo.com

Yaz?n?n geldi?i tarih     : 15.01.2009

Yay?na kabul tarihi      : 16.02.2009